I nordvästra Skåne tar nu 11 kommuner och 3 renhållningsbolag täten för att få ner avfallet från hushållen. En oerhört ambitiös satsning, som om vi lyckas kommer att placera oss i den absoluta världstoppen. Här kommer du att kunna följa oss på vägen dit.

Halveringsmål

Förebyggande av avfall

Avfallsmängden ska minskas från 500 till 320 kilo per person och år.

Materialåtervinning

Mängden felsorterat avfall ska minskas från 200 till 100 kilo per person och år.

Avgifta kretsloppen

Mängden farligt avfall inklusive el- och elektroniskt avfall ska halveras.

God arbetsmiljö och hygien

Antalet arbetsskador ska halveras.

God service

Antal kundklagomål ska halveras.

Kostnadseffektivisering

Nettokostnaden ska halveras.

Nyheter

matavfallspåse med hållare

Samarbete med fastighetsägare

Hur ska vi öka utsorteringen i våra miljöhus runt om i Skåne Nordväst? Detta är en återkommande fråga i arbetsgruppen för materialåtervinning. Arbetsgruppen har därför beslutat att under 2016 fokusera på […]

Återbruk

Återbruksturné

Köp-och-släng är inte hållbart! För att komma bort från det behöver visa på att reparation, återbruk, second hand bidrar till att minska avfallsmängderna. Efter att ha tydliggjort ansvarsfördelning mellan kommuner […]

Läs alla nyheter här

Beteendestudie

Under perioden 1975 till 2012 ökade mängden avfall med 69 procent (Avfall Sverige). Den här utvecklingen är i ett större perspektiv ohållbar. Hur människor konsumerar och genererar avfall är tämligen okänt. För att ta reda på mönster och samband har projektet gjort en studie bestående av tre delar. Del A bestod av att intervjua 45 hushåll kring deras konsumtion och avfallshantering. Del B av en enkät som besvarades av 1000 hushåll. Och Del C bestod av en pilotstudie med 6 hushåll för att testa teorierna om det går att uppnå målen avfallsmålen i sopsamarbete skåne nordväst.

img_beteendestudie_gfx